Wednesday, April 1, 2009

دوزخ،اما سرد

بدترین لحظات زندگیم،همیشه وقت هایی بوده که با اشتباه یا حماقت،کسی را مجروح کرده ام،صدمه زده ام و رنج داده ام،عین اقامت در دوزخ است این ثانیه ها...آدمی هماره صلیب رنج خود را آسانتر به دوش می کشد تا درد نزدیکانش

No comments:

Post a Comment