Sunday, November 25, 2007

برای تو

دلم زود تر از حواس پنج گانه ام به من خبر میدهد که حال و روزت چگونه است هر روز.امروز از صبح داشت آواز های غم انگیز برایم میخواند و میدانستم دلم آیینه دل تو شده که آسمانش ابری است!میپیچم به خودم و خدا تا آن ته رنگ غم، بارش را بردارد از توی دلت تا بخندی مثل همیشه،این تنها کاریست که از دستم بر میاید...دلم ماند پیش صدایت دردانه ام!

No comments:

Post a Comment