Saturday, December 30, 2006

روزگار غريب

آدمها یک وقتهایی میترسانندم.نمیتوانی بفهمی کجای کارشان ریا است و کدام قسمت حرفهایشان فریب،کی دارند راست میگویند و کدام وقت دروغ،کجا دوستند و کجا دشمن...من غریزه قوی برای تشخیص خنجرهای پنهان شده میان دسته گلها ندارم.دلم هم از نارفیقی بد جور میگیرد...روزگار غریبیست!

صدام حسين به درک واصل شد

«سه موجودی که بهتر بود خدایشان نمی آفرید:یهود،ایرانیان و مگسها»صدام حسین

شهسوار امت عرب،بخت النصر ثانی،صدام حسین تکریتی ،سردار قادسیه بر سر دار مکافات رفت...هزاران روح آزرده از کوچه های سوسنگرد تا ارتفاعات حلبچه،از خیابانهای کویت تا تپه های سر دشت،شاید امروز کمی آسوده باشند.به رغم ان همه جنایت ترجیح میدهم زنده نگاهش میداشتند و با اعدامش در اذهان توده های جاهل منطقه یک بت قهرمان خلق نمیکردند.روحش در قعر دوزخ قرین عذاب ابدی باد!