Saturday, December 30, 2006

صدام حسين به درک واصل شد

«سه موجودی که بهتر بود خدایشان نمی آفرید:یهود،ایرانیان و مگسها»صدام حسین

شهسوار امت عرب،بخت النصر ثانی،صدام حسین تکریتی ،سردار قادسیه بر سر دار مکافات رفت...هزاران روح آزرده از کوچه های سوسنگرد تا ارتفاعات حلبچه،از خیابانهای کویت تا تپه های سر دشت،شاید امروز کمی آسوده باشند.به رغم ان همه جنایت ترجیح میدهم زنده نگاهش میداشتند و با اعدامش در اذهان توده های جاهل منطقه یک بت قهرمان خلق نمیکردند.روحش در قعر دوزخ قرین عذاب ابدی باد!

5 comments:

 1. نمی دانم چرا نميتوانم باور کنم که اين همان شخصيتی نيست که سالهای کودکيمان را به باد داده است. شايد او سالها پيش مرده است يا شايد اين منم که سالها پيش مرده ام.

  ReplyDelete
 2. منم نظرم اينه که بهتر بود زنده نگهش ميداشتن. و اعراف ميکنم به خاط عذابی که در انتظارشه دلم به حالش ميسوزه..

  ReplyDelete
 3. من با اعدام مخالفم. هيچ انسانی حق نداره جان هيچ انسان ديگه ای رو بگيره. حتی اگر اون آدم کثافت خونخوار آدمکش پست حيوونی مثل صدام باشه. هنوز تن جوانان سابق اين مرز و بوم از زخم های اون خون آشام چاک چاکه اين رو نميشه فراموش کرد. تا ابد.

  ReplyDelete
 4. ديکتاتور مرد . ديکتاتوری زنده س اما . با دار زدن فقط دل ها خنک ميشه . اما چيزی کم نميشه . صبح که از راديو شنيدم دل م گرفت چون مطمئن شدم که با دار زدن آدم مرده هيچ چيز حل نمی شه ...

  ReplyDelete
 5. .ترجیح می دادم صدام سال ها زنده بماند و ببیند تمام مردم دنیا و کشور خودش او را به عنوان یک دیکتاتور ادمکش می شناسند.من که به کل آدم بی اعتقادی هستم ولی اگر قرار باشد صدام برود جهنم با اطمينان می گويم من حق ام بهشت خلد برين است.

  ReplyDelete