Monday, May 10, 2010

شهر، شهر می شود وقتی که تو هستی

مجسمه‌های ربوده شده، جوانان بر سر دار، میان‌سالان در زندان، پیران غمگین، عاشقان رنجور...شهر به چه دل‌خوش می‌کرد اگر نور چشمان تو را نداشت؟


من به چه دل‌خوش می کردم جان دل، من به چه...

No comments:

Post a Comment