Saturday, September 13, 2014

دعوت به دوره‌های یونگ

یونگ و کلاس‌های یونگ برای من یک سرگرمی یا تفنن نبود. برایم یک‌جور سبک زندگی تعریف کرد، ، باید و نبایدهایم را تغییر داد، شناختی که از خودم داشتم  و حتی تصویری که از خودم نشان بقیه می‌دادم.ء
تجربهء این دوره‌ها به من کمک کرد بیشتر خودم را بشناسم: بفهمم دلیل رنج کشیدن‌ها و ناکامی‌هایم چیست، راه نشانم داد که چطور بعضی از کهن‌ترین زخم‌های کودکیم را چاره کنم و در یک کلام به گمانم انسان بهتری باشم
از همه مهمتر این فضاها و کلاسها برایم دوستانی به ارمغان آورد بهتر از آب روان. دوستانی که عضوی از گروه آنها بودن، از خوشایندترین تجربه‌های زندگیم است
این همه گفتم که بگویم از یکشنبه سی شهریور دوره جدیدی را برگزار می‌کنم. دوستانی که به بیشتر دانستن تمایل دارند لطفا  ای‌میلی برای دریافت اطلاعات تکمیلی به ادرس زیر بفرستند
amir.kamyar@gmail.com

No comments:

Post a Comment