Sunday, June 18, 2006

روزگار کشف طعم غريب حضورت

روزهايی هستندکه خلق شده اند تا به يادمان بياورند زندگی کردن بسيار متفاوت است با زنده بودن.روزهايی هستند که چنان بر تارک بودن ميدرخشند که ساليان سال زندگی وادارت ميکند سالروزشان را جشن بگيری.روزهايی هستند که متبرک ميشوند با ياد تو بانوی من...روزهايی که نور ميدود در رگانم ، شادی از چشمهايم سر ريز ميکند و زندگی ناگهان سبز ميشود.روزهايی که اميد تعميد پيدا ميکند در هرم نگاهت،روزهايی که مملو ميشوند از نوازشگری صدايت و من ميفهمم موسيقی گامهايت دلنواز ترين صدای دنياست...روزگاران تو بانوی من!روزگارانت تا ابد خجسته!

16 comments:

 1. وای چه ميچشبه تو اين روزگار اين جملات!

  حتی...حتی يه نفر به يه نفر ديگه بگه.....

  هميشگی باد اين جملات...هميشگی!

  :)

  ReplyDelete
 2. زبان مادریJune 18, 2006 at 4:01 PM

  مي دونستيد...از بانو که نمی نويسید يکم از شکل؛خودت؛ دور ميشی!؟خوبه که گاهی طی يک عمليات متهورانه و جسورانه شکل خودت ميشی....

  ReplyDelete
 3. سلام امير

  ReplyDelete
 4. چقدرشيرين حرف مي زني اميرجان ارامش ونوازش شيريني است دركلامت ازهرچه كه بگويي

  ReplyDelete
 5. من روز هايم را همچو تا جی در سر دارم اما چرا نگينی از ان ند ر خشيد خود در حيرتم

  ReplyDelete
 6. آقا امير، خيلي خوشحالم از خوشحاليت. جاودان باد :)

  ReplyDelete
 7. مهدی هنرپردازJune 19, 2006 at 3:40 AM

  بيش باد!

  ReplyDelete
 8. تو از سلاله کدام قبيله ای که بوی نان تازه را با زن روستايی اشتباه ميگيری ؟....

  فوق العاده بود

  ReplyDelete
 9. اين روزهايت پايدار.

  ReplyDelete
 10. از شادمانيت خوشحالم.

  ReplyDelete
 11. شیرینی این لحظه هایت مانا

  ReplyDelete
 12. ردپاي ايامJune 19, 2006 at 8:50 AM

  من پيشنهادم رو يه بار ديگه و اين بار با صدای بلند اما هنوز مودبانه تکرار ميکنم ! ..... جان تو می طلبه که اينجا باشی !

  ReplyDelete
 13. منوچهر سابقJune 19, 2006 at 9:10 AM

  .................

  ReplyDelete
 14. لبخند

  ReplyDelete
 15. چنين باد !

  ReplyDelete
 16. روزگارانتان تا ابد خجسته.

  ReplyDelete