Wednesday, July 15, 2009

زندگی درخشان/عشق ناب

صبح پناه برده بودم به موسیقی، به کلمات؛ بعد یوزف تشخیص داد با شرایط موجود بهتر است برایم جیمز بلانت پخش کند.پشت سر هم goodbye my lover و beautifull را گوش کردم بعد توجهم جلب شد به خط اول ترانه دومی آنجایی که جیمز بلانت می خواند:


my life is brilliant


my love is pure


به نظرم رجز خوانی معرکه ای آمد...بی خود آهنگ سال نشده بود خوب

No comments:

Post a Comment