Thursday, April 1, 2010

سفر نویسنده

اگر روزی من بتوانم چنان بنویسم که توصیف آن چند لحظه ی کوتاه باشد؛ تو پشت کرده بودی به خیابان، ایستاده بودی رو به من و من میان تماشای زیبایی صورت خسته ات و غرور سرکش چشم هات مردد بودم؛ اگر من روزی بتوانم چنان بنویسم که توصیف آن چند لحظه ی کوتاه تو باشد، به گمانم می توانم ادعای نویسنده شدن کنم

No comments:

Post a Comment