Monday, April 19, 2010

تا بخت ما خندان شود

می‌دانی، این جور وقت‌ها که خودم را دوست ندارم، با خودم دوست نیستم، تضاد و تنش از سر و کولم بالا می‌رود، بیشتر از هر وقتی شاید احتیاج دارم به بودن تو...قصه دیگر« خوب است که باشی» نیست،« باید که باشی» است...


 


باش


 


 

No comments:

Post a Comment