Saturday, February 17, 2007

درديست غير مردن...

هزار لعنت خدا بر من!

چطور میتوانم برایت از چیزهای بد حرف بزنم وقتی زندگی اینطور دارد توی چشمهات میرقصد؟No comments:

Post a Comment