Wednesday, February 6, 2013

هانیبال

بعد وقت‌هایی هم هست که با تمام دل و جان آدم می‌فهمد « گفتگو آیین درویشی نبود» یعنی چه و چقدر سخت است وقتی زهر جای  خون در رگ داری، به مسلک مروت، مومن بمانی... عرض دیگری ندارم. هر کلامی فراتر، از جنس همان «ماجرا داشتن» است و بس

No comments:

Post a Comment