Sunday, June 10, 2012

قضاوت

قضاوت کردن چیزی شبیه سنگسار است. وقتی از قضاوت حرف می‌زنم به حکم صادر کردن اشاره می‌کنم بر مبنای ارزش‌های شخصی در مورد دیگری بی‌آنکه حق متفاوت بودن را در مورد او به رسمیت بشناسیم. می‌چرخیدم در فیس‌بوک، چیزی دیدم که مرا آزرد و این صفحه باز شد که عربده بکشم یا لااقل نهیب بزنم که...یک لحظه دیدم انگار دارم آدم عزیزی را سنگسار می‌کنم بخاطر چیزی که برای من مهم هست و شاید برای دیگری هیچ نباشد. آن نوشته پاک شد و این به جایش نشست که یادم بماند تا می‌توانم سنگ برندارم برای سنگسار برای قضاوت.ء

No comments:

Post a Comment