Wednesday, January 20, 2010

مسافر زمان

آدمی کاش می توانست در زمان سفر کند. آن وقت حتمن باز می گشتم به فلان روز قدیمی و برایت زمزمه می کردم« هی غصه نخور من هستم»... دل یکه گذاشتنت میان اندوه نیست، حتی اگر  آن اندوه جایی در گذشته روییده باشد.

No comments:

Post a Comment