Wednesday, January 13, 2010

ایلوئی ایلوئی

جهنم باید از جنس همین لحظه هایی باشد که فکر می کنم تو را آزرده ام...جنم کاش داشته بشم صلیبم را تنها بکشم تا جلجتا

No comments:

Post a Comment