Monday, October 20, 2008

ویرانی

روز بد کم نداشته ام من...اما در ویران ترین روزهایم،در ویران ترین روزهایم هم تا بدین حد ویران نبودم...اصلا بغض امان نمی دهد: توی شرکت، توی خانه، توی راه، وقتی این کامپیوتر لامذهب را روشن می کنم با هزار تا وقتی دیگر...دل است دیگر،آداب بی قراری را هنوز خوب بلد نیست...با این همه،این نیز بگذرد!

No comments:

Post a Comment