Saturday, May 2, 2009

جمع آوری خانه های مجردی

خدمت محترم سردار عزیز الله رجب زاده


موضوع:حمایت از طرح جمع آوری خانه های مجردی


ضمن عرض احترام و ادب،اینجانب الف.ح.کاف اقرار می دارم از طریق سکونت در یک باب منزل استیجاری مجردی؛ مرتکب تشویش اذهان عمومی،اشاعه فساد و اقدام علیه امنیت ملی شده ام فلذا ضمن اعتراف به گناهان خویش استدعا دارم مطابق نظر رییس جمهور مهروز،بنده را به معادن وسط کویر اعزام نمایید تا بلکه آدم شده از فعل شنیع داشتن منزل مجردی رهایی یابم.نظر به عزم جزم اینجانب برای توبه از گناه فوق الذکر موجب مزید امتنان خواهد بود اگر دستور فرمایید دقیقن مشخص شود مجرد بودن گناه است یا خانه مجردی داشتن؟


زیاده عرضی نیست


رزمتان پیروز


الف.ح.کاف

5 comments:

 1. وای آخ جون اول

  ReplyDelete
 2. اینقدر مسخره اس که حتی نمی شه متاسف بود. فکر کن همه ما گناهکار بودیم خبر نداشتیم

  ReplyDelete
 3. محمد جواد شکریMay 2, 2009 at 5:10 PM

  از کجاشون این قانون رو در آوردن من نمی دونم!

  ReplyDelete
 4. هر دم از این باغ بری می رسد... آدم یاد 1984 می افته...

  ReplyDelete
 5. این "رزمتان پیروز " خیلی باحال بود

  ReplyDelete