Monday, September 10, 2012

ارزانی ارزش

چیزیکه به گمانم ترسناکتر از فروپاشی اقتصادی مملکت است این زوال دردناک ارزش‌های اخلاقیست. تو بگو انگار ناگهان غربالمان کرده‌اند و هرآنچه از رذیلت بود برجای مانده و بر جان ما مستولی شده...چیزهایی میبینم این روزها که عمیقن ترسناکند؛ نه فقط در دیگران که در خودم. انگار رسیدیم به ناکجایی که هر فعلی در چارچوبش مجاز است: می‌شود مهمان کسی شد و به او دست درازی کرد؛ می‌شود رفاقت را به هیچ فروخت؛ امانت گرفت و برای بازگرداندنش پول مطالبه کرد...بهشت فضایلی که سنگش را به سینه می‌زدند به دوزخ رذایل تبدیل شده؛ ارز را می‌شود دوباره ارزان کرد ترسم از ارزانی این همه ارزش است که شاید به این آسانی دوباره گران نشود

1 comment: