Sunday, August 23, 2009

خلاص

یعنی می دانی من در تمام این بیست و پنج ماه هیچ وقت نتوانستم به تمامی خودم را از تو برهانم.شدت و ضعف داشته اما در هر روزگاری، بخشی از ذهن من گرفتار و معطل تو بود. روزی در همین نزدیکی ها می آیم شخصن بابت این تصویری که صبح امروز از خودت خلق کردی حتمن حتمن تشکر می کنم. برای رها شدن واقعن به همین محتاج بودم. خیر از جوانیت ببینی دختر جان!

No comments:

Post a Comment