Sunday, August 9, 2009

راه رفته

وقتی حیات کلیسا به خطر می افتد از تبعیت قیود اخلاقی رها می شود...خلاصه کلام وقتی هدف وحدت است، استفاده از هر وسیله ای جایز است حتی مکر و خیانت، حقه بازی، شدت عمل، زندان و مرگ، زیرا همه برای نظم اجتماع است و فرد را باید در برابر منافع جمع قربانی کرد.


دیتریش فون نیهیم-اسقف وردن قرن پانزدهم میلادی(به نقل از کتاب ظلمت در نیمروز-آرتور کستلر)

1 comment: