Thursday, March 26, 2009

اشباح پست مدرن

فیلیپ استارک بود به گمانم که در تعریف پست مدرنیسم گفت«حرکت به سوی آینده،از میان گذشته»


با این ارجاع خیلی از ماها کلی پست مدرنیم و خودمان بی خبر، که گذشته این طور مدام و یکنواخت چنگ انداخته روی آینده مان و ما لعبتکان بی اختیار زخم های گذشته خویشیم


پی نوشت:هیچ وقت به اندازه این ثانیه های ناامنی در تضاد نمی مانم با خودم.تضاد بین این مرد درشت اندام و آن پسرک دل کوچک یک وقت هایی بیچاره ام می کند...رسمن بیچاره!

No comments:

Post a Comment