Friday, November 7, 2008

شاهدی بجوی تا عاشق شوی

...چون از هر طرفی به سوی قبله نماز می باید کرد،فرض کن آفاق عالم جمله جمع شدند،گرد کعبه حلقه کردند و سجود کرده!چون کعبه را از میان حلقه برگیری،نه سجود هر یکی سوی همدیگر باشد؟دل خود را سجود کرده باشند


مقالات شمس-تصحیح جعفر مدرس صادقی-نشر مرکز

5 comments:

 1. عرفا اگر همین عشق کل رو هم تبلیغ نکرده بودن که هیچ آبرویی نداشتن که

  ReplyDelete
 2. وقتي ميري ميگيردي به دورش حس مي كني داري مي گردي دور خودت مثل رقص سما....

  ReplyDelete
 3. دلهای یکدیگر را سجده می کنند؟؟؟

  ReplyDelete
 4. خیلی عالی بود....خیلی.

  ReplyDelete
 5. امیر امیر من اینو خواب دیددددددددددددددم.,یادته,یادته برات تعریف کردمممممممم؟؟؟

  ReplyDelete