Saturday, January 17, 2009

برای آیدا

فکر کن آیدا،چقدر مضحک باید باشد آدمی که فکر کند می تواند با بردن اثاثیه شاملو،وارث بامداد شود.هر کس یکبار آیدا در آیینه را خوانده باشد می داند جستجوی بامداد جایی ورای روح تو چقدر عبث است...برای من و مطمئنم برای خیلی ها مثل من،شاملو در تو زنده است و مانا و ما به بودن تو شادیم و دلخوش،حالا بگذار هر ناکسی فکر کند با اتکا به این دادگاه های فقه مال می تواند کسی شود،برای ما همه کس شاملو فقط تویی،فقط تو آیدا!

1 comment:

  1. زنی که بلند فکر می کندJanuary 17, 2009 at 10:40 AM

    اون پایینی رو ببین برای شاملو چه اشکی می ریزه.
    حکم دادگاه را نمی توان مقصر و موثر در این اتفاق دید یک عداوت و کینه دیرینه بوده بین پسر شاعر و زنی که همه محبت پدرانه را از او سلب می کرده شاید .برخی تسویه حساب ها غیرمنصفانه اند اما حق شاملو نبود بخاطر علاقه اش به زنی اینگونه چوب حراج به یادگاری هایش زده شود .هر که خربزه می خورد پای لرزش باید بنشیند روزی /افسوس که در جریان این کشمکش ها روح شاملو در گور لرزید شاید!!

    ReplyDelete