Wednesday, December 24, 2008

شاید پوست دل من خیلی نازک شده باشد

آدم وقتی هی بنویسد و هی پاک کند یعنی بوی الرحمان نوشتنش بلند شده...منی که الان هستم واقعن جان هر دفعه حساب پس دادن به یکی از شما را ندارم...واقعن ندارم. الان در حقیقت من خودم رنجور تر از اینم که هر بار این کامنت دانی لامذهب باز می شود یک ماجرا داشته باشم...با عرض شرمندگی کامنت ها را تا اطلاع ثانوی می بندم،تا من انقدر سر پا شوم که باز بتوانم راحت از خودم بنویسم و انقدر قوی باشم که حرف هایتان این همه آزارم ندهد...خلاص!

No comments:

Post a Comment